به صنعت متال خوش آمدید
  326 مورد12345>>>
میلگرد آجدار هیربد سایز ۳۲
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیهشاخه۴ تیر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۳۲ A_3 فولاد هیربد زرندیه - ۴ تیر ۱۳۹۹1,350,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز ۲۸
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیهشاخه۴ تیر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۸ A_3 فولاد هیربد زرندیه - ۴ تیر ۱۳۹۹1,350,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز ۲۵
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیهشاخه۴ تیر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۵ A_3 فولاد هیربد زرندیه - ۴ تیر ۱۳۹۹1,350,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز ۲۲
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیهشاخه۴ تیر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۲ A_3 فولاد هیربد زرندیه - ۴ تیر ۱۳۹۹1,350,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز ۲۰
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیهشاخه۴ تیر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۰ A_3 فولاد هیربد زرندیه - ۴ تیر ۱۳۹۹1,350,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز ۱۸
شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیهشاخه۴ تیر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۸ A_3 فولاد هیربد زرندیه - ۴ تیر ۱۳۹۹1,350,000ريال
  326 مورد12345>>>