به صنعت متال خوش آمدید
  801 مورد12345>>>
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۲۵
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۵ A_3 فولاد سیرجان حدید - ۳۰ دی ۱۳۹۹125,000ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۲۲
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۲ A_3 فولاد سیرجان حدید - ۳۰ دی ۱۳۹۹125,000ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۲۰
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۰ A_3 فولاد سیرجان حدید - ۳۰ دی ۱۳۹۹125,000ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۱۸
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۸ A_3 فولاد سیرجان حدید - ۳۰ دی ۱۳۹۹125,000ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۱۶
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۶ A_3 فولاد سیرجان حدید - ۳۰ دی ۱۳۹۹127,000ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۱۴
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۴ A_3 فولاد سیرجان حدید - ۳۰ دی ۱۳۹۹127,000ريال
  801 مورد12345>>>