نتيجه جستجو درباره (میلگرد آجدار حالت شاخه)
  80 مورد12345>>>
میلگرد آجدار هیربد سایز ۳۲
 در مجموع 3 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲۹ شهریور ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۳۲ A_3 فولاد هیربد زرندیه - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹116,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز ۲۸
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲۹ شهریور ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۸ A_3 فولاد هیربد زرندیه - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹116,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز ۲۵
 در مجموع 2 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲۹ شهریور ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۵ A_3 فولاد هیربد زرندیه - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹114,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز ۲۲
 در مجموع 2 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲۹ شهریور ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۲ A_3 فولاد هیربد زرندیه - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹114,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز ۲۰
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲۹ شهریور ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۰ A_3 فولاد هیربد زرندیه - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹115,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز ۱۸
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲۹ شهریور ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۸ A_3 فولاد هیربد زرندیه - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹114,500ريال
  80 مورد12345>>>