نتيجه جستجو درباره (میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان)
  8 مورد12
میلگرد آجدار ذوب آهن سایز 28
 در مجموع 1 راي
شرکت ذوب آهن اصفهانشاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۸ A_3 ذوب آهن اصفهان - ۲۵ دی ۱۴۰۰145,000ريال
میلگرد آجدار ذوب آهن سایز 25
 در مجموع 1 راي
شرکت ذوب آهن اصفهانشاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۵ A_3 ذوب آهن اصفهان - ۲۵ دی ۱۴۰۰145,050ريال
میلگرد آجدار ذوب آهن سایز 22
 در مجموع 1 راي
شرکت ذوب آهن اصفهانشاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۲ A_3 ذوب آهن اصفهان - ۲۵ دی ۱۴۰۰146,800ريال
میلگرد آجدار ذوب آهن سایز 20
 در مجموع 1 راي
شرکت ذوب آهن اصفهانشاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۰ A_3 ذوب آهن اصفهان - ۲۵ دی ۱۴۰۰145,800ريال
میلگرد آجدار ذوب آهن سایز 18
 در مجموع 1 راي
شرکت ذوب آهن اصفهانشاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۸ A_3 ذوب آهن اصفهان - ۲۵ دی ۱۴۰۰145,800ريال
میلگرد آجدار ذوب آهن سایز 16
 در مجموع 1 راي
شرکت ذوب آهن اصفهانشاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۶ A_3 ذوب آهن اصفهان - ۲۵ دی ۱۴۰۰150,800ريال
  8 مورد12