نتيجه جستجو درباره (میلگرد آجدار سیرجان حدید)
  9 مورد12
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۲۵
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۵ A_3 فولاد سیرجان حدید - ۲۹ دی ۱۳۹۹128,000ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۲۲
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۲ A_3 فولاد سیرجان حدید - ۲۹ دی ۱۳۹۹128,000ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۲۰
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۰ A_3 فولاد سیرجان حدید - ۲۹ دی ۱۳۹۹128,000ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۱۸
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۸ A_3 فولاد سیرجان حدید - ۲۹ دی ۱۳۹۹129,000ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۱۶
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۶ A_3 فولاد سیرجان حدید - ۲۹ دی ۱۳۹۹128,000ريال
میلگرد آجدار سیرجان سایز ۱۴
مجتمع توليد ميلگرد سيرجان حديدشاخه۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۴ A_3 فولاد سیرجان حدید - ۲۹ دی ۱۳۹۹128,000ريال
  9 مورد12