نتيجه جستجو درباره (میلگرد آجدار 8)
  4 مورد1
میلگرد آجدار هیربد سایز ۸
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲۹ شهریور ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۸ A_2 فولاد هیربد زرندیه - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
میلگرد آجدار ابهر سایز ۸
 در مجموع 4 راي
شرکت فولاد سیادن ابهرشاخه۹ مهر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۸ A_3 فولاد سیادن ابهر - ۹ مهر ۱۳۹۹131,500ريال
میلگرد آجدار ابهر سایز ۸
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد سیادن ابهرشاخه۹ مهر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۸ A_2 فولاد سیادن ابهر - ۹ مهر ۱۳۹۹131,500ريال
میلگرد آجدار آریا سایز ۸
 در مجموع 1 راي
شرکت مجتمع فولاد آریا ذوبشاخه۲۶ خرداد ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۸ A_2 فولاد آریا ذوب - ۲۶ خرداد ۱۳۹۹1,300,000ريال
  4 مورد1