نتيجه جستجو درباره (میلگرد ابهر)
  14 مورد123>>>
میلگرد آجدار ابهر سایز ۲۸
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد سیادن ابهرشاخه۹ مهر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۸ A_3 فولاد سیادن ابهر - ۹ مهر ۱۳۹۹127,000ريال
میلگرد آجدار ابهر سایز ۲۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد سیادن ابهرشاخه۹ مهر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۵ A_3 فولاد سیادن ابهر - ۹ مهر ۱۳۹۹127,000ريال
میلگرد آجدار ابهر سایز ۲۲
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد سیادن ابهرشاخه۹ مهر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۲ A_3 فولاد سیادن ابهر - ۹ مهر ۱۳۹۹12,750ريال
میلگرد آجدار ابهر سایز ۲۰
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد سیادن ابهرشاخه۹ مهر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۰ A_3 فولاد سیادن ابهر - ۹ مهر ۱۳۹۹128,000ريال
میلگرد آجدار ابهر سایز ۱۸
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد سیادن ابهرشاخه۹ مهر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۸ A_3 فولاد سیادن ابهر - ۹ مهر ۱۳۹۹128,000ريال
میلگرد آجدار ابهر سایز ۱۶
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد سیادن ابهرشاخه۹ مهر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۱۶ A_3 فولاد سیادن ابهر - ۹ مهر ۱۳۹۹128,000ريال
  14 مورد123>>>