نتيجه جستجو درباره (میلگرد نیشابور)
  10 مورد12
میلگرد آجدار نیشابور سایز 32
 در مجموع 1 راي
شرکت مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)شاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۳۲ A_3 نیشابور (فولاد خراسان) - ۲۵ دی ۱۴۰۰147,000ريال
میلگرد آجدار نیشابور سایز 28
 در مجموع 1 راي
شرکت مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)شاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۸ A_3 نیشابور (فولاد خراسان) - ۲۵ دی ۱۴۰۰147,000ريال
میلگرد آجدار نیشابور سایز 25
 در مجموع 1 راي
شرکت مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)شاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۵ A_3 نیشابور (فولاد خراسان) - ۲۵ دی ۱۴۰۰147,000ريال
میلگرد آجدار نیشابور سایز 22
 در مجموع 1 راي
شرکت مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)شاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۲ A_3 نیشابور (فولاد خراسان) - ۲۵ دی ۱۴۰۰147,000ريال
میلگرد آجدار نیشابور سایز 20
 در مجموع 1 راي
شرکت مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)شاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۰ A_3 نیشابور (فولاد خراسان) - ۲۵ دی ۱۴۰۰147,000ريال
میلگرد آجدار نیشابور سایز 18
 در مجموع 1 راي
شرکت مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)شاخه۲۵ دی ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۸ A_3 نیشابور (فولاد خراسان) - ۲۵ دی ۱۴۰۰147,000ريال
  10 مورد12