نتيجه جستجو درباره (ورق آلیاژی شیت)
  51 مورد12345>>>
ورق آلیاژی کره سایز ۸۰ CK75
کره جنوبیشیت۴ دی ۱۳۹۹🔺 آلیاژی سایز ۸۰ شیت CK75 کره جنوبی - ۴ دی ۱۳۹۹1,300,000ريال
ورق آلیاژی کره سایز ۷۰ CK45
کره جنوبیشیت۷ آبان ۱۳۹۹🔺 آلیاژی سایز ۷۰ شیت CK45 کره جنوبی - ۷ آبان ۱۳۹۹1,300,000ريال
ورق آلیاژی کره سایز ۶۰ A516
کره جنوبیشیت۷ آبان ۱۳۹۹🔺 آلیاژی سایز ۶۰ شیت A516 کره جنوبی - ۷ آبان ۱۳۹۹1,300,000ريال
ورق آلیاژی کره سایز ۶۰ CK45
کره جنوبیشیت۷ آبان ۱۳۹۹🔺 آلیاژی سایز ۶۰ شیت CK45 کره جنوبی - ۷ آبان ۱۳۹۹1,300,000ريال
ورق آلیاژی کره سایز ۵۰ A516
کره جنوبیشیت۷ آبان ۱۳۹۹🔺 آلیاژی سایز ۵۰ شیت A516 کره جنوبی - ۷ آبان ۱۳۹۹1,300,000ريال
ورق آلیاژی کره سایز ۵۰ CK45
کره جنوبیشیت۷ آبان ۱۳۹۹🔺 آلیاژی سایز ۵۰ شیت CK45 کره جنوبی - ۷ آبان ۱۳۹۹1,300,000ريال
  51 مورد12345>>>