نتيجه جستجو درباره (ورق فولاد مبارکه اصفهان)
  77 مورد12345>>>
ورق ST37 فولاد مبارکه سایز ۱۵۰۰ * ۱۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانفابریک۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۵۰۰ * ۱۵ فابریک فولاد مبارکه اصفهان - ۲۹ دی ۱۳۹۹182,000ريال
ورق ST37 فولاد مبارکه سایز ۱۵۰۰ * ۱۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۵۰۰ * ۱۵ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۹ دی ۱۳۹۹177,000ريال
ورق ST37 فولاد مبارکه سایز ۱۵۰۰ * ۱۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانبرش خورده۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۵۰۰ * ۱۵ برش خورده فولاد مبارکه اصفهان - ۲۹ دی ۱۳۹۹177,000ريال
ورق ST37 فولاد مبارکه سایز ۱۵۰۰ * ۱۲
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۵۰۰ * ۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۹ دی ۱۳۹۹177,000ريال
ورق ST37 فولاد مبارکه سایز ۱۵۰۰ * ۱۲
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانبرش خورده۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۵۰۰ * ۱۲ برش خورده فولاد مبارکه اصفهان - ۲۹ دی ۱۳۹۹177,000ريال
ورق ST37 فولاد مبارکه سایز ۱۵۰۰ * ۱۲
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانفابریک۲۹ دی ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۵۰۰ * ۱۲ فابریک فولاد مبارکه اصفهان - ۲۹ دی ۱۳۹۹183,000ريال
  77 مورد12345>>>