نتيجه جستجو درباره (������������ ���������� ����������)
  495 مورد12345>>>
میلگرد آجدار هیربد سایز 32
 در مجموع 3 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۹ مرداد ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۳۲ A_3 هیربد زرندیه - ۹ مرداد ۱۴۰۰171,500ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 28
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۹ مرداد ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۲۸ A_3 هیربد زرندیه - ۹ مرداد ۱۴۰۰171,500ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 25
 در مجموع 2 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۹ مرداد ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۲۵ A_3 هیربد زرندیه - ۹ مرداد ۱۴۰۰171,500ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 22
 در مجموع 2 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۹ مرداد ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۲۲ A_3 هیربد زرندیه - ۹ مرداد ۱۴۰۰171,500ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 20
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۹ مرداد ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۲۰ A_3 هیربد زرندیه - ۹ مرداد ۱۴۰۰171,500ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 18
 در مجموع 2 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۹ مرداد ۱۴۰۰🔺 آجدار سایز ۱۸ A_3 هیربد زرندیه - ۹ مرداد ۱۴۰۰171,500ريال
  495 مورد12345>>>