نتيجه جستجو درباره (�������������� ������������ ����������)
  438 مورد12345>>>
میلگرد آجدار هیربد سایز 32
 در مجموع 3 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۱۱ اذر ۱۴۰۰آجدار سایز ۳۲ A_3 هیربد زرندیه - ۱۱ اذر ۱۴۰۰154,500ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 28
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۱۱ اذر ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۸ A_3 هیربد زرندیه - ۱۱ اذر ۱۴۰۰154,500ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 25
 در مجموع 2 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۱۱ اذر ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۵ A_3 هیربد زرندیه - ۱۱ اذر ۱۴۰۰154,500ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 22
 در مجموع 2 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۱۱ اذر ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۲ A_3 هیربد زرندیه - ۱۱ اذر ۱۴۰۰154,500ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 20
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۱۱ اذر ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۰ A_3 هیربد زرندیه - ۱۱ اذر ۱۴۰۰154,500ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 18
 در مجموع 2 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۱۱ اذر ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۸ A_3 هیربد زرندیه - ۱۱ اذر ۱۴۰۰154,500ريال
  438 مورد12345>>>