به صنعت متال خوش آمدید
  21 مورد123>>>
میلگرد ساده کاشان سایز ۳۶
 در مجموع 1 راي
مجتمع فولاد کویر کاشانشاخه ۱۲ متری۸ خرداد ۱۴۰۰🔺 ساده سایز ۳۶ A_1 کویر کاشان - ۸ خرداد ۱۴۰۰163,000ريال
میلگرد ساده کاشان سایز ۳۲
 در مجموع 2 راي
مجتمع فولاد کویر کاشانشاخه ۱۲ متری۸ خرداد ۱۴۰۰🔺 ساده سایز ۳۲ A_1 کویر کاشان - ۸ خرداد ۱۴۰۰163,000ريال
میلگرد ساده کاشان سایز ۲۸
 در مجموع 1 راي
مجتمع فولاد کویر کاشانشاخه ۱۲ متری۸ خرداد ۱۴۰۰🔺 ساده سایز ۲۸ A_1 کویر کاشان - ۸ خرداد ۱۴۰۰163,000ريال
میلگرد ساده کاشان سایز ۲۵
 در مجموع 1 راي
مجتمع فولاد کویر کاشانشاخه ۱۲ متری۸ خرداد ۱۴۰۰🔺 ساده سایز ۲۵ A_1 کویر کاشان - ۸ خرداد ۱۴۰۰163,000ريال
میلگرد ساده کاشان سایز ۲۲
 در مجموع 1 راي
مجتمع فولاد کویر کاشانشاخه ۱۲ متری۸ خرداد ۱۴۰۰🔺 ساده سایز ۲۲ A_1 کویر کاشان - ۸ خرداد ۱۴۰۰163,000ريال
میلگرد ساده کاشان سایز ۲۰
 در مجموع 1 راي
مجتمع فولاد کویر کاشانشاخه ۱۲ متری۸ خرداد ۱۴۰۰🔺 ساده سایز ۲۰ A_1 کویر کاشان - ۸ خرداد ۱۴۰۰153,000ريال
  21 مورد123>>>