به صنعت متال خوش آمدید
  21 مورد123>>>
میلگرد ساده کاشان سایز 36
 در مجموع 1 راي
مجتمع فولاد کویر کاشانشاخه ۱۲ متری۲۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 ساده سایز ۳۶ A_1 کویر کاشان - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰185,000ريال
میلگرد ساده کاشان سایز 32
 در مجموع 2 راي
مجتمع فولاد کویر کاشانشاخه ۱۲ متری۲۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 ساده سایز ۳۲ A_1 کویر کاشان - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰185,000ريال
میلگرد ساده کاشان سایز 28
 در مجموع 1 راي
مجتمع فولاد کویر کاشانشاخه ۱۲ متری۲۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 ساده سایز ۲۸ A_1 کویر کاشان - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰185,000ريال
میلگرد ساده کاشان سایز 25
 در مجموع 1 راي
مجتمع فولاد کویر کاشانشاخه ۱۲ متری۲۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 ساده سایز ۲۵ A_1 کویر کاشان - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰185,000ريال
میلگرد ساده کاشان سایز 22
 در مجموع 1 راي
مجتمع فولاد کویر کاشانشاخه ۱۲ متری۲۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 ساده سایز ۲۲ A_1 کویر کاشان - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰185,000ريال
میلگرد ساده کاشان سایز 20
 در مجموع 1 راي
مجتمع فولاد کویر کاشانشاخه ۱۲ متری۲۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 ساده سایز ۲۰ A_1 کویر کاشان - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰185,000ريال
  21 مورد123>>>