به صنعت متال خوش آمدید
  142 مورد12345>>>
ورق ST37 فولاد گیلان سایز ۱۲۵۰ * ۱۲
مجتمع فولاد گیلانرول۲۸ بهمن ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۲۵۰ * ۱۲ رول مجتمع فولاد گیلان - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
ورق ST37 فولاد گیلان سایز ۱۰۰۰ * ۱۲
مجتمع فولاد گیلانرول۲۸ بهمن ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۰۰۰ * ۱۲ رول مجتمع فولاد گیلان - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
ورق ST37 فولاد گیلان سایز ۱۲۵۰ * ۱۰
مجتمع فولاد گیلانرول۲۸ بهمن ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۲۵۰ * ۱۰ رول مجتمع فولاد گیلان - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
ورق ST37 فولاد گیلان سایز ۱۰۰۰ * ۱۰
مجتمع فولاد گیلانرول۲۸ بهمن ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۰۰۰ * ۱۰ رول مجتمع فولاد گیلان - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
ورق ST37 فولاد گیلان سایز ۱۲۵۰ * ۸
مجتمع فولاد گیلانرول۲۸ بهمن ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۲۵۰ * ۸ رول مجتمع فولاد گیلان - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
ورق ST37 فولاد گیلان سایز ۱۰۰۰ * ۸
مجتمع فولاد گیلانرول۲۸ بهمن ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۰۰۰ * ۸ رول مجتمع فولاد گیلان - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
  142 مورد12345>>>