به صنعت متال خوش آمدید
  135 مورد12345>>>
ورق ST37 فولاد گیلان ضخامت 12 میل 1/25 متر
مجتمع فولاد گیلانرول۱ ابان ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۱۲ میل عرض ۱/۲۵ متر رول فولاد گیلان - ۱ ابان ۱۴۰۰225,000ريال
ورق ST37 فولاد گیلان ضخامت 12 میل 1 متر
مجتمع فولاد گیلانرول۱ ابان ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۱۲ میل عرض ۱ متر رول فولاد گیلان - ۱ ابان ۱۴۰۰225,000ريال
ورق ST37 فولاد گیلان ضخامت 10 میل 1/25 متر
مجتمع فولاد گیلانرول۱ ابان ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۱۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول فولاد گیلان - ۱ ابان ۱۴۰۰230,000ريال
ورق ST37 فولاد گیلان ضخامت 10 میل 1 متر
مجتمع فولاد گیلانرول۱ ابان ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۱۰ میل عرض ۱ متر رول فولاد گیلان - ۱ ابان ۱۴۰۰225,000ريال
ورق ST37 فولاد گیلان ضخامت 8 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
مجتمع فولاد گیلانرول۱ ابان ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۸ میل عرض ۱/۲۵ متر رول فولاد گیلان - ۱ ابان ۱۴۰۰230,000ريال
ورق ST37 فولاد گیلان ضخامت 8 میل 1 متر
مجتمع فولاد گیلانرول۱ ابان ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۸ میل عرض ۱ متر رول فولاد گیلان - ۱ ابان ۱۴۰۰225,000ريال
  135 مورد12345>>>