به صنعت متال خوش آمدید
  125 مورد12345>>>
ورق ST37 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۵۰
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۵۰ فابریک فولاد اکسین اهواز - ۳۰ دی ۱۳۹۹180,000ريال
ورق ST37 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۴۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۴۵ فابریک فولاد اکسین اهواز - ۳۰ دی ۱۳۹۹186,000ريال
ورق ST37 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۴۰
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۴۰ فابریک فولاد اکسین اهواز - ۳۰ دی ۱۳۹۹186,000ريال
ورق ST37 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۳۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۳۵ فابریک فولاد اکسین اهواز - ۳۰ دی ۱۳۹۹181,000ريال
ورق ST37 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۳۰
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۳۰ فابریک فولاد اکسین اهواز - ۳۰ دی ۱۳۹۹184,000ريال
ورق ST37 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۲۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۲۵ فابریک فولاد اکسین اهواز - ۳۰ دی ۱۳۹۹181,000ريال
  125 مورد12345>>>