به صنعت متال خوش آمدید
  38 مورد12345>>>
ورق ST37 اصفهان سایز ۱۵۰۰ * ۱۵
شرکت فولاد مبارکه اصفهانفابریک۹ تیر ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۵۰۰ * ۱۵ فابریک فولاد مبارکه اصفهان - ۹ تیر ۱۳۹۹1,550,000ريال
ورق ST37 اصفهان سایز ۱۵۰۰ * ۱۵
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۹ تیر ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۵۰۰ * ۱۵ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۹ تیر ۱۳۹۹1,550,000ريال
ورق ST37 اصفهان سایز ۱۵۰۰ * ۱۵
شرکت فولاد مبارکه اصفهانبرش خورده۹ تیر ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۵۰۰ * ۱۵ برش خورده فولاد مبارکه اصفهان - ۹ تیر ۱۳۹۹1,550,000ريال
ورق ST37 اصفهان سایز ۱۵۰۰ * ۱۲
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۹ تیر ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۵۰۰ * ۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۹ تیر ۱۳۹۹1,550,000ريال
ورق ST37 اصفهان سایز ۱۵۰۰ * ۱۲
شرکت فولاد مبارکه اصفهانبرش خورده۹ تیر ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۵۰۰ * ۱۲ برش خورده فولاد مبارکه اصفهان - ۹ تیر ۱۳۹۹1,550,000ريال
ورق ST37 اصفهان سایز ۱۵۰۰ * ۱۲
شرکت فولاد مبارکه اصفهانفابریک۹ تیر ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۱۵۰۰ * ۱۲ فابریک فولاد مبارکه اصفهان - ۹ تیر ۱۳۹۹1,550,000ريال
  38 مورد12345>>>