به صنعت متال خوش آمدید
  51 مورد12345>>>
ورق ST37 فولاد گیلان سایز ۱۲۵۰ * ۱۲
مجتمع فولاد گیلانرول۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 ST37 سایز ۱۲۵۰ * ۱۲ رول فولاد گیلان - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰219,800ريال
ورق ST37 فولاد گیلان سایز ۱۰۰۰ * ۱۲
مجتمع فولاد گیلانرول۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 ST37 سایز ۱۰۰۰ * ۱۲ رول فولاد گیلان - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰195,100ريال
ورق ST37 فولاد گیلان سایز ۱۲۵۰ * ۱۰
مجتمع فولاد گیلانرول۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 ST37 سایز ۱۲۵۰ * ۱۰ رول فولاد گیلان - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰120,450ريال
ورق ST37 فولاد گیلان سایز ۱۰۰۰ * ۱۰
مجتمع فولاد گیلانرول۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 ST37 سایز ۱۰۰۰ * ۱۰ رول فولاد گیلان - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰195,100ريال
ورق ST37 فولاد گیلان سایز ۱۲۵۰ * ۸
 در مجموع 1 راي
مجتمع فولاد گیلانرول۲۲ خرداد ۱۴۰۰🔺 ST37 سایز ۱۲۵۰ * ۸ رول فولاد گیلان - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰197,370ريال
ورق ST37 فولاد گیلان سایز ۱۰۰۰ * ۸
مجتمع فولاد گیلانرول۲۲ خرداد ۱۴۰۰ 🔺 ST37 سایز ۱۰۰۰ * ۸ رول فولاد گیلان - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰194,150ريال
  51 مورد12345>>>