به صنعت متال خوش آمدید
  51 مورد12345>>>
ورق ST37 فولاد گیلان ضخامت 12 میل 1/25 متر
مجتمع فولاد گیلانرول۱ مهر ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۱۲ میل عرض ۱/۲۵ متر رول فولاد گیلان - ۱ مهر ۱۴۰۰203,770ريال
ورق ST37 فولاد گیلان ضخامت 12 میل 1 متر
مجتمع فولاد گیلانرول۱ مهر ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۱۲ میل عرض ۱ متر رول فولاد گیلان - ۱ مهر ۱۴۰۰205,460ريال
ورق ST37 فولاد گیلان ضخامت 10 میل 1/25 متر
مجتمع فولاد گیلانرول۱ مهر ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۱۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول فولاد گیلان - ۱ مهر ۱۴۰۰203,770ريال
ورق ST37 فولاد گیلان ضخامت 10 میل 1 متر
مجتمع فولاد گیلانرول۱ مهر ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۱۰ میل عرض ۱ متر رول فولاد گیلان - ۱ مهر ۱۴۰۰205,640ريال
ورق ST37 فولاد گیلان ضخامت 8 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
مجتمع فولاد گیلانرول۱ مهر ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۸ میل عرض ۱/۲۵ متر رول فولاد گیلان - ۱ مهر ۱۴۰۰223,000ريال
ورق ST37 فولاد گیلان ضخامت 8 میل 1 متر
مجتمع فولاد گیلانرول۱ مهر ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۸ میل عرض ۱ متر رول فولاد گیلان - ۱ مهر ۱۴۰۰223,000ريال
  51 مورد12345>>>