به صنعت متال خوش آمدید
  38 مورد12345>>>
ورق ST37 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۵۰
شرکت فولاد اکسین خوزستانفابریک۱۱ تیر ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۵۰ فابریک فولاد اکسین خوزستان - ۹ تیر ۱۳۹۹1,350,000ريال
ورق ST37 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۴۵
شرکت فولاد اکسین خوزستانفابریک۱۱ تیر ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۴۵ فابریک فولاد اکسین خوزستان - ۹ تیر ۱۳۹۹1,350,000ريال
ورق ST37 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۴۰
شرکت فولاد اکسین خوزستانفابریک۱۱ تیر ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۴۰ فابریک فولاد اکسین خوزستان - ۹ تیر ۱۳۹۹1,350,000ريال
ورق ST37 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۳۵
شرکت فولاد اکسین خوزستانفابریک۱۱ تیر ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۳۵ فابریک فولاد اکسین خوزستان - ۹ تیر ۱۳۹۹1,350,000ريال
ورق ST37 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۳۰
شرکت فولاد اکسین خوزستانفابریک۱۱ تیر ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۳۰ فابریک فولاد اکسین خوزستان - ۹ تیر ۱۳۹۹1,350,000ريال
ورق ST37 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۲۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین خوزستانفابریک۱۱ تیر ۱۳۹۹🔺 ST37 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۲۵ فابریک فولاد اکسین خوزستان - ۹ تیر ۱۳۹۹1,350,000ريال
  38 مورد12345>>>