به صنعت متال خوش آمدید
  19 مورد123>>>
ورق ST52 اکسین سایز ۱۲۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۴۰
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 ST52 سایز ۱۲۰۰۰ *۲۰۰۰ * ۴۰ فابریک فولاد اکسین اهواز - ۹ اسفند ۱۳۹۹245,000ريال
ورق ST52 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۴۰
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 ST52 سایز ۶۰۰۰ *۲۰۰۰ * ۴۰ فابریک فولاد اکسین اهواز - ۹ اسفند ۱۳۹۹245,000ريال
ورق ST52 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۳۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 ST52 سایز ۶۰۰۰ *۲۰۰۰ * ۳۵ فابریک فولاد اکسین اهواز - ۹ اسفند ۱۳۹۹245,000ريال
ورق ST52 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۳۰
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 ST52 سایز ۶۰۰۰ *۲۰۰۰ * ۳۰ فابریک فولاد اکسین اهواز - ۹ اسفند ۱۳۹۹ ۹۹245,000ريال
ورق ST52 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۲۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 ST52 سایز ۶۰۰۰ *۲۰۰۰ * ۲۵ فابریک فولاد اکسین اهواز - ۹ اسفند ۱۳۹۹242,000ريال
ورق ST52 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۲۰
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 ST52 سایز ۶۰۰۰ *۲۰۰۰ * ۲۰ فابریک فولاد اکسین اهواز - ۹ اسفند ۱۳۹۹242,000ريال
  19 مورد123>>>