به صنعت متال خوش آمدید
  19 مورد123>>>
ورق ST52 اکسین سایز ۱۲۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۴۰
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۸ خرداد ۱۴۰۰🔺 ST52 سایز ۱۲۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۴۰ فابریک اکسین اهواز - ۸ خرداد ۱۴۰۰270,000ريال
ورق ST52 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۴۰
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۸ خرداد ۱۴۰۰🔺 ST52 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۴۰ فابریک اکسین اهواز - ۸ خرداد ۱۴۰۰270,000ريال
ورق ST52 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۳۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۸ خرداد ۱۴۰۰🔺 ST52 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۳۵ فابریک اکسین اهواز - ۸ خرداد ۱۴۰۰270,000ريال
ورق ST52 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۳۰
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۸ خرداد ۱۴۰۰🔺 ST52 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۳۰ فابریک اکسین اهواز - ۸ خرداد ۱۴۰۰ ۹۹265,000ريال
ورق ST52 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۲۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۸ خرداد ۱۴۰۰🔺 ST52 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۲۵ فابریک اکسین اهواز - ۸ خرداد ۱۴۰۰265,000ريال
ورق ST52 اکسین سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۲۰
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد اکسین اهوازفابریک۸ خرداد ۱۴۰۰🔺 ST52 سایز ۶۰۰۰ * ۲۰۰۰ * ۲۰ فابریک اکسین اهواز - ۸ خرداد ۱۴۰۰265,000ريال
  19 مورد123>>>