به صنعت متال خوش آمدید
  10 مورد12
ورق آجدار اصفهان سایز ۶۰۰۰ * ۱۵۰۰ * ۱۰
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانشیت۱۷ تیر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۶۰۰۰ * ۱۵۰۰ * ۱۰ شیت فولاد مبارکه اصفهان - ۱۷ تیر ۱۳۹۹1,500,000ريال
ورق آجدار اصفهان سایز ۶۰۰۰ * ۱۵۰۰ * ۸
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانشیت۱۷ تیر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۶۰۰۰ * ۱۵۰۰ * ۸ شیت فولاد مبارکه اصفهان - ۱۷ تیر ۱۳۹۹1,500,000ريال
ورق آجدار اصفهان سایز ۶۰۰۰ * ۱۵۰۰ * ۶
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانشیت۱۷ تیر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۶۰۰۰ * ۱۵۰۰ * ۶ شیت فولاد مبارکه اصفهان - ۱۷ تیر ۱۳۹۹1,500,000ريال
ورق آجدار اصفهان سایز ۲۰۰۰ * ۱۰۰۰ * ۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانشیت۱۷ تیر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۰۰۰ * ۱۰۰۰ * ۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان - ۱۷ تیر ۱۳۹۹1,500,000ريال
ورق آجدار اصفهان سایز ۶۰۰۰ * ۱۵۰۰ * ۴
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانشیت۱۷ تیر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۶۰۰۰ * ۱۵۰۰ * ۴ شیت فولاد مبارکه اصفهان - ۱۷ تیر ۱۳۹۹1,500,000ريال
ورق آجدار اصفهان سایز ۲۵۰۰ * ۱۲۵۰ * ۴
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانشیت۱۷ تیر ۱۳۹۹🔺 آجدار سایز ۲۵۰۰ * ۱۲۵۰ * ۴ شیت فولاد مبارکه اصفهان - ۱۷ تیر ۱۳۹۹1,500,000ريال
  10 مورد12