به صنعت متال خوش آمدید
  104 مورد12345>>>
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 1/5 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۱ ابان ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۱/۵ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۱ ابان ۱۴۰۰270,650ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 1/2 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۱ ابان ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۱/۲ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۱ ابان ۱۴۰۰271,560ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 1 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۱ ابان ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۱ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۱ ابان ۱۴۰۰272,480ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 9/0 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۱ ابان ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۹/۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۱ ابان ۱۴۰۰271,560ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 8/0 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۱ ابان ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۸/۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۱ ابان ۱۴۰۰261,560ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 7/0 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۱ ابان ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۷/۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۱ ابان ۱۴۰۰271,560ريال
  104 مورد12345>>>