به صنعت متال خوش آمدید
  49 مورد12345>>>
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 1/5 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۲۶ تیر ۱۴۰۰🔺 گالوانیزه ضخامت ۱/۵ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۲۶ تیر ۱۴۰۰269,700ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 1/2 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۲۶ تیر ۱۴۰۰🔺 گالوانیزه ضخامت ۱/۲ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۲۶ تیر ۱۴۰۰269,700ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 1 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۲۶ تیر ۱۴۰۰🔺 گالوانیزه ضخامت ۱ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۲۶ تیر ۱۴۰۰274,300ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 9/0 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۲۶ تیر ۱۴۰۰🔺 گالوانیزه ضخامت ۹/۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۲۶ تیر ۱۴۰۰269,700ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 8/0 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۲۶ تیر ۱۴۰۰🔺 گالوانیزه ضخامت ۸/۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۲۶ تیر ۱۴۰۰270,600ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 7/0 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۲۶ تیر ۱۴۰۰🔺 گالوانیزه ضخامت ۷/۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۲۶ تیر ۱۴۰۰272,400ريال
  49 مورد12345>>>