به صنعت متال خوش آمدید
  49 مورد12345>>>
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 1/5 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۲۵ مهر ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۱/۵ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۲۵ مهر ۱۴۰۰271,560ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 1/2 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۲۵ مهر ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۱/۲ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۲۵ مهر ۱۴۰۰271,560ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 1 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۲۵ مهر ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۱ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۲۵ مهر ۱۴۰۰272,480ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 9/0 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۲۵ مهر ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۹/۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۲۵ مهر ۱۴۰۰271,560ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 8/0 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۲۵ مهر ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۸/۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۲۵ مهر ۱۴۰۰269,730ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 7/0 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۲۵ مهر ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۷/۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۲۵ مهر ۱۴۰۰272,480ريال
  49 مورد12345>>>