به صنعت متال خوش آمدید
  49 مورد12345>>>
ورق گالوانیزه کاشان سایز ۱۲۵۰ * ۱/۵
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 گالوانیزه سایز ۱۲۵۰ * ۱/۵ رول امیرکبیر کاشان - ۹ اسفند ۱۳۹۹265,000ريال
ورق گالوانیزه کاشان سایز ۱۲۵۰ * ۱/۲
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 گالوانیزه سایز ۱۲۵۰ * ۱/۲ رول امیرکبیر کاشان - ۹ اسفند ۱۳۹۹259,000ريال
ورق گالوانیزه کاشان سایز ۱۲۵۰ * ۱
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 گالوانیزه سایز ۱۲۵۰ * ۱ رول امیرکبیر کاشان - ۹ اسفند ۱۳۹۹260,000ريال
ورق گالوانیزه کاشان سایز ۱۲۵۰ * ۰/۹
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 گالوانیزه سایز ۱۲۵۰ * ۰/۹ رول امیرکبیر کاشان - ۹ اسفند ۱۳۹۹262,000ريال
ورق گالوانیزه کاشان سایز ۱۲۵۰ * ۰/۸
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 گالوانیزه سایز ۱۲۵۰ * ۰/۸ رول امیرکبیر کاشان - ۹ اسفند ۱۳۹۹264,000ريال
ورق گالوانیزه کاشان سایز ۱۲۵۰ * ۰/۷
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۹ اسفند ۱۳۹۹🔺 گالوانیزه سایز ۱۲۵۰ * ۰/۷ رول امیرکبیر کاشان - ۹ اسفند ۱۳۹۹268,000ريال
  49 مورد12345>>>