به صنعت متال خوش آمدید
  38 مورد12345>>>
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 2 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۵ دی ۱۴۰۰روغنی ضخامت ۲ میل ۱/۲۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۵ دی ۱۴۰۰273,350ريال
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 2 میل 1 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۵ دی ۱۴۰۰روغنی ضخامت ۲ میل ۱ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۵ دی ۱۴۰۰265,940ريال
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 1/5 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۵ دی ۱۴۰۰روغنی ضخامت ۱/۵ میل ۱/۲۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۵ دی ۱۴۰۰264,090ريال
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 1/5 میل 1 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۵ دی ۱۴۰۰روغنی ضخامت ۱/۵ میل ۱ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۵ دی ۱۴۰۰265,010ريال
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 1/25 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۵ دی ۱۴۰۰روغنی ضخامت ۱/۲۵ میل ۱/۲۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۵ دی ۱۴۰۰261,310ريال
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 1/25 میل 1 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۵ دی ۱۴۰۰روغنی ضخامت ۱/۲۵ میل ۱ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۵ دی ۱۴۰۰264,090ريال
  38 مورد12345>>>