به صنعت متال خوش آمدید
  38 مورد12345>>>
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۲۵۰ * ۲
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۹ خرداد ۱۴۰۰🔺 روغنی سایز ۱۲۵۰ * ۲ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰255,700ريال
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۰۰۰ * ۲
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۹ خرداد ۱۴۰۰🔺 روغنی سایز ۱۰۰۰ * ۲ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰256,600ريال
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۲۵۰ * ۱/۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۹ خرداد ۱۴۰۰🔺 روغنی سایز ۱۲۵۰ * ۱/۵ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰252,900ريال
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۰۰۰ * ۱/۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۹ خرداد ۱۴۰۰🔺 روغنی سایز ۱۰۰۰ * ۱/۵ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰252,900ريال
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۲۵۰ * ۱/۲۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۹ خرداد ۱۴۰۰🔺 روغنی سایز ۱۲۵۰ * ۱/۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰252,900ريال
ورق روغنی اصفهان سایز ۱۰۰۰ * ۱/۲۵
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۱۹ خرداد ۱۴۰۰🔺 روغنی سایز ۱۰۰۰ * ۱/۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰252,900ريال
  38 مورد12345>>>