به صنعت متال خوش آمدید
  38 مورد12345>>>
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 2 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 روغنی ضخامت ۲ میل ۱/۲۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰279,840ريال
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 2 میل 1 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 روغنی ضخامت ۲ میل ۱ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰281,690ريال
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 1/5 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 روغنی ضخامت ۱/۵ میل ۱/۲۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰267,790ريال
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 1/5 میل 1 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 روغنی ضخامت ۱/۵ میل ۱ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰268,720ريال
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 1/25 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 روغنی ضخامت ۱/۲۵ میل ۱/۲۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰265,010ريال
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 1/25 میل 1 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۸ شهریور ۱۴۰۰🔺 روغنی ضخامت ۱/۲۵ میل ۱ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰265,940ريال
  38 مورد12345>>>