به صنعت متال خوش آمدید
  21 مورد123>>>
تیرآهن معمولی اصفهان سایز ۳۰
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۱ تیر ۱۳۹۹🔺 معمولی سایز ۳۰ ذوب آهن اصفهان - ۳۱ تیر ۱۳۹۹1,300,000ريال
تیرآهن معمولی اصفهان سایز ۲۷
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۱ تیر ۱۳۹۹🔺 معمولی سایز ۲۷ ذوب آهن اصفهان - ۳۱ تیر ۱۳۹۹1,300,000ريال
تیرآهن معمولی اصفهان سایز ۲۴
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۱ تیر ۱۳۹۹🔺 معمولی سایز ۲۴ ذوب آهن اصفهان - ۳۱ تیر ۱۳۹۹1,300,000ريال
تیرآهن معمولی اصفهان سایز ۲۲
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهانشاخه۳۱ تیر ۱۳۹۹🔺 معمولی سایز ۲۲ ذوب آهن اصفهان - ۳۱ تیر ۱۳۹۹1,300,000ريال
تیرآهن معمولی اصفهان سایز ۲۰
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۱ تیر ۱۳۹۹🔺 معمولی سایز ۲۰ ذوب آهن اصفهان - ۳۱ تیر ۱۳۹۹1,300,000ريال
تیرآهن معمولی اصفهان سایز ۱۸
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۱ تیر ۱۳۹۹🔺 معمولی سایز ۱۸ ذوب آهن اصفهان - ۳۱ تیر ۱۳۹۹1,300,000ريال
  21 مورد123>>>