به صنعت متال خوش آمدید
  21 مورد123>>>
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز ۳۰
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 معمولی سایز ۳۰ ذوب آهن اصفهان - ۳۰ دی ۱۳۹۹150,000,000ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز ۲۷
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 معمولی سایز ۲۷ ذوب آهن اصفهان - ۳۰ دی ۱۳۹۹68,000,000ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز ۲۴
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 معمولی سایز ۲۴ ذوب آهن اصفهان - ۳۰ دی ۱۳۹۹64,000,000ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز ۲۲
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 معمولی سایز ۲۲ ذوب آهن اصفهان - ۳۰ دی ۱۳۹۹41,000,000ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز ۲۰
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 معمولی سایز ۲۰ ذوب آهن اصفهان - ۳۰ دی ۱۳۹۹36,000,000ريال
تیرآهن معمولی ذوب آهن سایز ۱۸
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۰ دی ۱۳۹۹🔺 معمولی سایز ۱۸ ذوب آهن اصفهان - ۳۰ دی ۱۳۹۹31,000,000ريال
  21 مورد123>>>