به صنعت متال خوش آمدید
  140 مورد12345>>>
لوله درز جوش سایز 21/2 اینچ 6 میل
تهران۶ متری۲۹ شهریور ۱۴۰۰🔺 درز جوش ۲۱/۲ اینچ ۶ میل تهران - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰244,050ريال
لوله درز جوش سایز 6 اینچ 6 میل
تهران۶ متری۲۹ شهریور ۱۴۰۰🔺 درز جوش ۶ اینچ ۶ میل تهران - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰244,050ريال
لوله درز جوش سایز 5 اینچ 6 میل
تهران۶ متری۲۹ شهریور ۱۴۰۰🔺 درز جوش ۵ اینچ ۶ میل تهران - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰244,050ريال
لوله درز جوش سایز 4 اینچ 6 میل
تهران۶ متری۲۹ شهریور ۱۴۰۰🔺 درز جوش ۴ اینچ ۶ میل تهران - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰244,050ريال
لوله درز جوش سایز 3 اینچ 6 میل
تهران۶ متری۲۹ شهریور ۱۴۰۰🔺 درز جوش ۳ اینچ ۶ میل تهران - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰244,050ريال
لوله درز جوش سایز 21/2 اینچ 5 میل
تهران۶ متری۲۹ شهریور ۱۴۰۰🔺 درز جوش ۲۱/۲ اینچ ۵ میل تهران - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰244,050ريال
  140 مورد12345>>>