به صنعت متال خوش آمدید
  140 مورد12345>>>
لوله درز جوش سایز 21/2 اینچ 6 میل
تهران۶ متری۱۵ دی ۱۴۰۰درز جوش ۲۱/۲ اینچ ۶ میل تهران - ۱۵ دی ۱۴۰۰256,890ريال
لوله درز جوش سایز 6 اینچ 6 میل
تهران۶ متری۱۵ دی ۱۴۰۰درز جوش ۶ اینچ ۶ میل تهران - ۱۵ دی ۱۴۰۰256,890ريال
لوله درز جوش سایز 5 اینچ 6 میل
تهران۶ متری۱۵ دی ۱۴۰۰درز جوش ۵ اینچ ۶ میل تهران - ۱۵ دی ۱۴۰۰256,890ريال
لوله درز جوش سایز 4 اینچ 6 میل
 در مجموع 1 راي
تهران۶ متری۱۵ دی ۱۴۰۰درز جوش ۴ اینچ ۶ میل تهران - ۱۵ دی ۱۴۰۰256,890ريال
لوله درز جوش سایز 3 اینچ 6 میل
تهران۶ متری۱۵ دی ۱۴۰۰درز جوش ۳ اینچ ۶ میل تهران - ۱۵ دی ۱۴۰۰256,890ريال
لوله درز جوش سایز 21/2 اینچ 5 میل
تهران۶ متری۱۵ دی ۱۴۰۰درز جوش ۲۱/۲ اینچ ۵ میل تهران - ۱۵ دی ۱۴۰۰256,890ريال
  140 مورد12345>>>