به صنعت متال خوش آمدید
  125 مورد12345>>>
لوله مبلی 76 ضخامت 1/8 میل
تهران۲۰.۰۰۰۲۳ شهریور ۱۴۰۰🔺 مبلی قطر ۷۶ اینچ ضخامت ۱/۸ میل تهران - ۲۳ شهریور ۱۴۰۰330,000ريال
لوله مبلی 76 ضخامت 1/5 میل
تهران۱۶.۶۰۰۲۳ شهریور ۱۴۰۰🔺 مبلی قطر ۷۶ اینچ ضخامت ۱/۵ میل تهران - ۲۳ شهریور ۱۴۰۰330,000ريال
لوله مبلی 76 ضخامت 1/25 میل
تهران۱۳.۸۰۰۲۳ شهریور ۱۴۰۰🔺 مبلی قطر ۷۶ اینچ ضخامت ۱/۲۵ میل تهران - ۲۳ شهریور ۱۴۰۰330,000ريال
لوله مبلی 76 ضخامت 1 میل
تهران۱۱.۰۰۰۲۳ شهریور ۱۴۰۰🔺 مبلی قطر ۷۶ اینچ ضخامت ۱ میل تهران - ۲۳ شهریور ۱۴۰۰330,000ريال
لوله مبلی 76 ضخامت 0/9 میل
تهران۱۰.۰۰۰۲۳ شهریور ۱۴۰۰🔺 مبلی قطر ۷۶ اینچ ضخامت ۰/۹ میل تهران - ۲۳ مرداد ۱۴۰۰330,000ريال
لوله مبلی 76 ضخامت 0/8 میل
تهران۸.۸۰۰۲۳ شهریور ۱۴۰۰🔺 مبلی قطر ۷۶ اینچ ضخامت ۰/۸ میل تهران - ۲۳ شهریور ۱۴۰۰330,000ريال
  125 مورد12345>>>