به صنعت متال خوش آمدید
  48 مورد12345>>>
سیم خاردار خطی سوزنی
 در مجموع 1 راي
تهرانخطی سوزنی۸ اذر ۱۴۰۰خطی سوزنی ۲/۵ * ۲ تهران - ۸ اذر ۱۴۰۰235,000ريال
سیم خاردار خطی تبری
 در مجموع 1 راي
تهرانخطی تبری۸ اذر ۱۴۰۰خطی تبری ۲/۵ * ۰/۵ تهران - ۸ اذر ۱۴۰۰238,000ريال
سیم خاردار حلقوی سوزنی سایز ۹۰
 در مجموع 1 راي
تهرانحلقوی سوزنی۸ اذر ۱۴۰۰حلقوی سوزنی ۲/۵ * ۲ * ۹۰ تهران - ۸ اذر ۱۴۰۰280,000ريال
سیم خاردار حلقوی سوزنی سایز ۶۰
 در مجموع 1 راي
تهرانحلقوی سوزنی۸ اذر ۱۴۰۰حلقوی سوزنی ۲/۵ * ۲ * ۶۰ تهران - ۸ اذر ۱۴۰۰235,000ريال
سیم خاردار حلقوی تبری سایز ۹۰
تهرانحلقوی تبری۸ اذر ۱۴۰۰حلقوی تبری ۲/۵ * ۲ * ۹۰ تهران - ۸ اذر ۱۴۰۰370,000ريال
سیم خاردار حلقوی تبری سایز ۶۰
تهرانحلقوی تبری۸ اذر ۱۴۰۰حلقوی تبری ۲/۵ * ۲ * ۶۰ تهران - ۸ اذر ۱۴۰۰280,000ريال
  48 مورد12345>>>