به صنعت متال خوش آمدید
  49 مورد12345>>>
سیم خاردار خطی سوزنی
 در مجموع 1 راي
تهرانخطی سوزنی۳ مرداد ۱۴۰۰🔺 خطی سوزنی ۲/۵ * ۲ تهران - ۳ مرداد ۱۴۰۰234,000ريال
سیم خاردار خطی تبری
 در مجموع 1 راي
تهرانخطی تبری۳ مرداد ۱۴۰۰🔺 خطی تبری ۲/۵ * ۰/۵ تهران - ۳ مرداد ۱۴۰۰280,000ريال
سیم خاردار حلقوی سوزنی سایز ۹۰
 در مجموع 1 راي
تهرانحلقوی سوزنی۳ مرداد ۱۴۰۰🔺 حلقوی سوزنی ۲/۵ * ۲ * ۹۰ تهران - ۳ مرداد ۱۴۰۰270,000ريال
سیم خاردار حلقوی سوزنی سایز ۶۰
 در مجموع 1 راي
تهرانحلقوی سوزنی۳ مرداد ۱۴۰۰🔺 حلقوی سوزنی ۲/۵ * ۲ * ۶۰ تهران - ۳ مرداد ۱۴۰۰230,000ريال
سیم خاردار حلقوی تبری سایز ۹۰
تهرانحلقوی تبری۳ مرداد ۱۴۰۰🔺 حلقوی تبری ۲/۵ * ۲ * ۹۰ تهران - ۳ مرداد ۱۴۰۰355,000ريال
سیم خاردار حلقوی تبری سایز ۶۰
تهرانحلقوی تبری۳ مرداد ۱۴۰۰🔺 حلقوی تبری ۲/۵ * ۲ * ۶۰ تهران - ۳ مرداد ۱۴۰۰280,000ريال
  49 مورد12345>>>