به صنعت متال خوش آمدید
  49 مورد12345>>>
سیم خاردار خطی سوزنی
تهرانخطی سوزنی۲۵ فروردین ۱۴۰۰🔺 خطی سوزنی ۲/۵ * ۲ تهران - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰260,000ريال
سیم خاردار خطی تبری
تهرانخطی تبری۲۵ فروردین ۱۴۰۰🔺 خطی تبری ۲/۵ * ۰/۵ تهران - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰255,000ريال
سیم خاردار حلقوی سوزنی سایز ۹۰
تهرانحلقوی سوزنی۲۵ فروردین ۱۴۰۰🔺 حلقوی سوزنی ۲/۵ * ۲ * ۹۰ تهران - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰255,000ريال
سیم خاردار حلقوی سوزنی سایز ۶۰
تهرانحلقوی سوزنی۲۵ فروردین ۱۴۰۰🔺 حلقوی سوزنی ۲/۵ * ۲ * ۶۰ تهران - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰270,000ريال
سیم خاردار حلقوی تبری سایز ۹۰
تهرانحلقوی تبری۲۵ فروردین ۱۴۰۰🔺 حلقوی تبری ۲/۵ * ۲ * ۹۰ تهران - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰285,000ريال
سیم خاردار حلقوی تبری سایز ۶۰
تهرانحلقوی تبری۳۱ فروردین ۱۴۰۰🔺 حلقوی تبری ۲/۵ * ۲ * ۶۰ تهران - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰275,000ريال
  49 مورد12345>>>