به صنعت متال خوش آمدید
  48 مورد12345>>>
سیم خاردار خطی سوزنی
 در مجموع 1 راي
تهرانخطی سوزنی۲۸ مهر ۱۴۰۰خطی سوزنی ۲/۵ * ۲ تهران - ۲۸ مهر ۱۴۰۰226,000ريال
سیم خاردار خطی تبری
 در مجموع 1 راي
تهرانخطی تبری۲۸ مهر ۱۴۰۰خطی تبری ۲/۵ * ۰/۵ تهران - ۲۸ مهر ۱۴۰۰225,000ريال
سیم خاردار حلقوی سوزنی سایز ۹۰
 در مجموع 1 راي
تهرانحلقوی سوزنی۲۸ مهر ۱۴۰۰حلقوی سوزنی ۲/۵ * ۲ * ۹۰ تهران - ۲۸ مهر ۱۴۰۰270,000ريال
سیم خاردار حلقوی سوزنی سایز ۶۰
 در مجموع 1 راي
تهرانحلقوی سوزنی۲۸ مهر ۱۴۰۰حلقوی سوزنی ۲/۵ * ۲ * ۶۰ تهران - ۲۸ مهر ۱۴۰۰224,000ريال
سیم خاردار حلقوی تبری سایز ۹۰
تهرانحلقوی تبری۲۸ مهر ۱۴۰۰حلقوی تبری ۲/۵ * ۲ * ۹۰ تهران - ۲۸ مهر ۱۴۰۰374,000ريال
سیم خاردار حلقوی تبری سایز ۶۰
تهرانحلقوی تبری۲۸ مهر ۱۴۰۰حلقوی تبری ۲/۵ * ۲ * ۶۰ تهران - ۲۸ مهر ۱۴۰۰284,000ريال
  48 مورد12345>>>