به صنعت متال خوش آمدید
  49 مورد12345>>>
سیم خاردار خطی سوزنی
تهرانخطی سوزنی۱۷ اسفند ۱۳۹۹🔺 خطی سوزنی ۲/۵ * ۲ تهران - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
سیم خاردار خطی تبری
تهرانخطی تبری۱۷ اسفند ۱۳۹۹🔺 خطی تبری ۲/۵ * ۰/۵ تهران - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
سیم خاردار حلقوی سوزنی سایز ۹۰
تهرانحلقوی سوزنی۱۸ اسفند ۱۳۹۹🔺 حلقوی سوزنی ۲/۵ * ۲ * ۹۰ تهران - ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
سیم خاردار حلقوی سوزنی سایز ۶۰
تهرانحلقوی سوزنی۱۷ اسفند ۱۳۹۹🔺 حلقوی سوزنی ۲/۵ * ۲ * ۶۰ تهران - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
سیم خاردار حلقوی تبری سایز ۹۰
تهرانحلقوی تبری۱۸ اسفند ۱۳۹۹🔺 حلقوی تبری ۲/۵ * ۲ * ۹۰ تهران - ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
سیم خاردار حلقوی تبری سایز ۶۰
تهرانحلقوی تبری۱۸ اسفند ۱۳۹۹🔺 حلقوی تبری ۲/۵ * ۲ * ۶۰ تهران - ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
  49 مورد12345>>>